Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ, ОБРАБОТВАНИ, СЪХРАНЯВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ М2 КРЕДИТ КОНСУЛТ ЕООД – ЛИЦЕНЗИРАН КРЕДИТЕН ПОСРЕДНИК

Търговско дружество „М2 Кредит Консулт ” ЕООД е  вписано в регистъра към Агенцията по вписвания с ЕИК 205727895, седалище и адрес на управление гр. София, Столична община, Район „Красно село“, п.к. № 1612 ж.к. „Красно село“ бул.“Цар Борис III“№77, офис 5/партер/.

„М2 Кредит Консулт ” ЕООД е вписано в регистъра на кредитните посредници по чл. 51, ал. 1, от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители /ЗКНИП/ със Заповед за вписване БНБ 94091/27.08.2019 г. на подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ с регистрационен № BCI00045. Вписването на дружеството в регистъра на кредитните посредници може да бъде проверено на сайта на БНБ – www.bnb.bg.

В качеството си на Администратор на лични данни, осъществява своята дейност при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 /Общ регламент за защита на данните/ на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на лични данни.  

ІІ. Координати за връзка:

    1. Офис за срещи в делнични дни между 9:00 ч. – 18:00 ч.: гр. София, ж.к. „Красно село“ бул.“Цар Борис III“№77, офис 5/партер
    2. Електронна поща: m2consult@yahoo.com;
    3. Телефон: + 359 0882 689 998;

ІІІ. Цели на обработването, за което личните данни са предназначени:

„М2 Кредит Консулт ” ЕООД в качеството си на кредитен посредник обработва личните данни на своите клиенти с цел предоставяне на  професионални консултации, съдействие и посредничество на лицата, които желаят да получат  кредити от банка, както и за действия, предхождащи и обслужващи сключването на договор за банково финансиране. За целта дружеството извършва оценка на кредитоспособността на лицето.

ІV. Правното основание за получаването и използването на личните данни е изпълнението на договора, който клиентът на дружеството сключва с него.

V. Дружеството не може да използва личните данни за директен маркетинг или други търговски цели, извън посочените в договора, без наличие на предварително конкретно, информирано и недвусмислено съгласие на субекта на данните.

VІ. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време по същия начин, по който е било предоставено.

VІІ. Субекти на лични данни и категории лични данни

Настоящата информация се прилага за обработване на лични данни на лица, използващи услугите на кредитно посредничество предоставени от фирма „М2 Кредит Консулт ” ЕООД по отношение на

– Банково финансиране и/или договор за неговото обезпечение (поръчителство, залог, ипотека)

– Искане за получаване на персонализирани и неперсонализирани оферти от Банките.

– Продажба на други банкови продукти и услуги.

VІІІ. „М2К Консулт ” ООД обработва следните лични данни:

– Три имена, идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), номер на лична карта;

– Данни за контакт, например: телефонен номер, електронна поща, адрес (постоянен, настоящ);

– Демографски характеристики: пол, възраст; семейно положение, брой деца;

– Данни за икономическо състояние, в това число: месторабота, длъжност, професия, доходи, декларирано наличие или липса на кредитни задължения, имуществото;

– Избран за закупуване имот, местонахождение, конструкция, договорена цена, самоучастие, размер на желания кредит, статус на сделката – дали е подписан или не договор;

IX. Автоматизирана обработка

Дружеството не обработва данните на клиентите си по автоматизиран начин.

X. Предоставяне на личните данни на трети страни

Личните данни на клиентите на дружеството могат да бъдат предоставяни единствено на Банкипотенциални кредитори за целите на договора, както и на компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон, включително БНБ и КЗП.

XI. Доброволно представяне на лични данни

Представянето на личните данни е доброволно, като тези данни са необходими за получаване персонализирани и неперсонализирани оферти

XII. Права на субектите на лични данни

Всяко лице, чиито данни се обработват от дружеството, има следните права:

– право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

– право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

– право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

– право на ограничаване на обработването – при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

– право на възражение – по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес.

– право на преносимост на данните – право да се получат личните данни, които засягат субакта на личните данни и които е предоставил;

В съответствие със Закона за защита на личните данни, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление до „М2 Кредит Консулт“ ЕООД. Заявление може да бъде отправено и по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от изрично упълномощено от него лице.

– Субектите на данни могат да упражнят правото си на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорен орган в областта на защита на лични данни с официален адрес: гр. София, п. к. № 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02/91-53-518.

XIII. Срок,  за който ще се съхраняват получените лични данни:

Дружеството съхранява личните данни на клиентите за срок от 5 години.

 XIV. Подаване и разглеждане на жалби от потребители и други заинтересовани лица

Отправянето на жалби следва да се извършва на адреса за кореспонденция на посредника: гр. София, п.к. № 1604, ж.к.   „Красно Село”, бул.“Цар Борис III“ № 77,офис 5, партер Официално решение по подадената жалба се изпраща до жалбоподателя с препоръчано писмо с обратна разписка по адреса, посочен от изпълнителя в договора за кредитно посредничество или на посочения в подадената жалба адрес.

Срокът за изпращане на решението по жалбата до потребителя е 30 /тридесет/ дни, считано от датата на получаването ѝ.

При непроизнасяне на посредника в указания срок, както и когато решението не удовлетворява потребителя, същият може да сезира секторна помирителна комисия, разглеждаща спорове в областта на финансовите услуги, създадена по реда на Глава девета, раздел ІІІ от Закона за защита на потребителите, когато са нарушени негови права и законни интереси при предоставянето на кредит за недвижим имот, респективно при посредничеството за предоставяне на такива кредити.

XV. Сигурност на личните данни

„М2 Кредит Консулт“ ЕООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително съхранение на данните в криптирана форма, поемане на изрично задължение от служителите за конфиденциалност, включително след напускане, и др.