Данъчни облекчения за млади семейства с ипотечен кредит

Наред с ниските лихви по ипотечни кредити в момента, младите семейства, които са закупили първо жилище, могат да се възползват и от данъчни облекчения.
Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Приспадането от данъчната основа означава, че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се намалява сборът от всички доходи на физическото лице, а не дължимият данък.

Кой може да се възползва?

За да се ползва данъчното облекчение, ипотечният кредит трябва да е сключен от лице, което отговаря едновременно на следните условия:

1. договорът за ипотечен кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/която имат сключен граждански брак;
2. данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;
3. ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година;
4. Задължително условие за ползване на данъчното облекчение е лицето да представи писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за същата година.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират от лицето в Приложение № 10, което е неразделна част от годишната данъчна декларация.

Облекчението може да се ползва от местни физически лица, както и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на Европейския съюз или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата по ипотечен кредит.

Необходими документи

Документите, които трябва да приложите към годишната данъчна декларация в НАП са:

– Акт за граждански брак;
– Справка за имотното състояние (документът се издава от Агенцията по вписванията);
– Договор за ипотечен кредит;
– Документ от финансиращата банка, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище.

Данъчното облекчение се ползва само при ипотечни кредити с цел покупка. Ако целта на кредита е била ремонт или текущи нужди, лихвите не могат да се ползват за намаляване данъка.Вашият коментар