Кредитна история и Централен кредитен регистър /ЦКР/

Кредитна история и Централен кредитен регистър /ЦКР/

 

Банките преценяват дали да ви отпуснат кредит и в какъв размер оценявайки вероятността да върнете сумата при определени условия и срокове. Бъдещето трудно се предсказва, затова най-добрият начин да се оцени тази вероятност е като се прегледа предишния ви опит в обслужването на кредитни задължения. Това е задължителна стъпка от кредитния процес във всяка банка и е свързана с проверка на кредитната ви история в Централния кредитен регистър /ЦКР/ – информационна система на БНБ за кредитните задължения на физически и юридически лица.

Каква информация съдържа справката от ЦКР?

 • Текущото състояние на вашите кредити към последния отчетен месец.Кредитите се представят в обобщен вид, без да е видно от коя банка или финансова институция са подадени, по раздели както следва:– по вид на кредита – банкова гаранция, овърдрафт и т.н.;– според дните на просрочие – от 0 до 30 дни, от 31 до 60 дни и т.н.;– по остатъчен срок до падежа – до една година и с изтекъл срок на падеж;– по договорен срок на кредита – до една година и над една година.
 • Просрочия по активни и погасени кредити – данните показват за исторически период от 5 години назад дали клиентът е имал кредити, категоризирани в категория, различна от „редовен” до 31.10.2016 г. или период на просрочие различен от 0 до 30 дни от 30.11.2016 г.Периодите се заличават във времето автоматично един по един до изтичане на този 5-годишен срок.
 • Новоразрешени кредити – кредити, подадени след последния отчетен период (месец), като в справката се вижда договореният размер на кредитите.

Банките и финансовите институции подават информация към БНБ за текущото състояние по всички активни кредити на техни клиенти ежемесечно до 15-о число на месеца, следващ отчетния.

Кой има достъп до ЦКР?

Всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка информация относно кредитната си задлъжнялост.

Онлайн достъп до ЦКР е предоставен на банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, във връзка с оценката на кредитната задлъжнялост на техните клиенти.

Как да поискате справка от ЦКР?

 

Първи вариант – лично в Българска народна банка

Лично в деловодството на БНБ, на адрес гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” N 1, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч., като подготвите следните документи:

 • Заявление по образец, което можете да получите и попълните на място в БНБ;
 • Документ за самоличност;
 • В случай че заявлението се подава от трето лице, се прилага изрично нотариално заверено пълномощно, издадено да послужи пред Централен кредитен регистър;
 • Документ за платена такса. Физическите лица могат да получат справката безплатно в 14-дневен срок, а в по-кратък срок, таксите са както следва:– до 7 работни дни – 2 лв.;– до 24 часа – 10 лв.;– до 4 часа – 20 лв.

Таксата се заплаща предварително по сметка на БНБ
IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23
BIC: BNBGBGSD

Втори вариант – по пощата

По пощата на адрес Българска народна банка, Централен кредитен регистър
гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” N 1, като подготвите следните документи:

 • Заявление по образец с нотариална заверка на подписа ви. Заявлението можете да разпечатате от тук, да го попълните и да го заверите при нотариус.
 • Документ за платена такса. Физическите лица могат да получат справката безплатно в 14-дневен срок, а в по-кратък срок, таксите са както следва:– до 7 работни дни – 2 лв.;– до 24 часа – 10 лв.;– до 4 часа – 20 лв.

Таксата се заплаща предварително по сметка на БНБ
IBAN: BG40BNBG9661 1000 0661 23
BIC: BNBGBGSD

Получаване на справката от ЦКР

Справката можете да получите по един от следните начини:

 • Лично в деловодството на БНБ на адрес гр. София 1000, пл. „Княз Александър I” N 1 в работни дни от 8:30 до 15:45 ч.;
 • По пощата с обратна разписка на посочения от вас адрес в заявлението;
 • От трето лице, което изрично сте посочил в заявлението като получател;


Вашият коментар